بخش ۲ مردان

بخش ۲ مردان

  • رئیس بخشجناب آقای دکتر اسلامی
  • سر پرستار بخشخانم کبری خلیل پور
  • تعداد تخت ها۳۸ تخت