دفتر پرستاری

 

این دفتر در طبقه دوم ساختمان اصلی، جنب بخش دو مردان واقع شده است.

مدیریت همه جانبه و ارائه خدمات پرستاری از طریق فرایندهای پرستاری، چک لیست ­های کنترل و ارزیابی در دفتر به صورت کارگروهی انجام می­ شود.

پرسنل دفتر پرستاری

  • مدیر پرستاری: معصومه فرید جمال
  • سوپروایزرهای بالینی: مهناز رحمتی، فرشید اسماعیل­ پور، محسن اقاوردیزاده، سجاد حسن­ زاده
  • سوپروایزر آموزش: مهناز رحمتی
  • سوپروایزر کنترل عفونت: اعظم باقری
  • آموزش سلامت: مهناز رحمتی

دفتر پرستاری از طریق سوپروایزران، براساس برنامه از پیش تدوین شده، نظارت کامل بر عملکرد، واحدهای زیرمجموعه خود دارد.

نیازهای آموزشی کارکنان پرستاری براساس ارزیابی ­ها و همچنین از طریق فرم ­های PDP تعیین و دوره­ های آموزشی مدون به ­صورت درون سازمانی و برون سازمانی طبق تقویم آموزشی جهت توانمندسازی کارکنان برنامه ­ریزی و اجرا می ­گردد.

واحد آموزش سلامت به آموزش سلامت به بیمار، خانواده می­ پردازد. ضمنا با برگزاری سمینارهای خودمراقبتی در حیطه بیمار خانواده و جامعه در زمینه ارتقاء سلامت جامعه فعالیت می­ نماید.

واحد کنترل عفونت در شناخت منابع عفونت ­های بیمارستانی، همکاری در توسعه و اجرای برنامه ­های آموزشی تشکیل پرونده بهداشتی و واکسناسیون پرسنل، تهیه و تدوین دستورالعمل­ های کنترل عفونت، نظارت بر ضدعفونی و گندزدایی تجهیزات و بخش­ های بیمارستان و بازدید روزانه از بخش های بیمارستان برای کشف موارد احتمالی عفونت فعالیت دارد.

اخبار سایت