خدمات بستری و سرپایی

بخش های بستری شامل سه بخش عمومی ( دو بخش مردان و یک بخش زنان ) و چهار بخش جانبازان می باشد.

 

امکانات بخش ها شامل :

 1. دستگاه مونیتوریک
 2. دستگاه ECG
 3. دستگاه ساکشن
 4. دستگاه شوک احیاء قلبی و ریوی
 5. ترالی کد احیا
 6. دستگاه ترموته دیجیتال
 7. دستگاه قند خون دیجیتال
 8. دستگاه پالسی اکسی متر دیجیتال
 9. تجهیزات میانه (لاریگوسکوب، اتوسکوب، استالس سکوب)

مقررات بخش های بستری بیمارستان شامل:

 1. داشتن تلفن همراه برای بیمار ممنوع می­ باشد.
 2. داشتن لباس شخصی توسط بیمار ممنوع می­ باشد.
 3. از دادن تلفن همراه به بیماران جدا خودداری نمایید.
 4. پول نقد نزد بیمار ممنوع می ­باشد.
 5. از آوردن وسایل تیز و برنده، شکستنی، فندک، کبریت جدا خودداری نمایید.
 6. ساعات تماس تلفنی با بیماران ۱۵ الی ۱۷ می­ باشد.
 7. در صورت آزاد بودن ملاقات فقط بستگان درجه اول اجازه ملاقات دارند.
 8. ورود کودکان زیر ۷ سال در بخش ممنوع می­ باشد.
 9.  ساعات ملاقات در ۶ ماه اول سال ۱۵-۱۷ و در ۶ ماه دوم سال ۱۴-۱۶ می باشد.
اخبار سایت