مددکاری

این واحد در راستای ارتقای کیفی ارائه خدمات به مراجعین، تشکیل شده است؛ چرا که در مددکاری اجتماعی انسان سالم و کارآمد محور توسعه است و سلامت نگری از محورهای مددکاری اجتماعی پویا و توانمند ساز است . مددکاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر دانش، اصول، ارزش ها، مهارت ها و روش ها که هدف از آن کمک به افراد، گروه ها و جامعه است تا بتوانند با تکیه بر توانایی ها و استفاده از منابع موجود برای حل مشکل و یا رفع نیاز خود اقدام کرده و به استقلال نسبی و رضایت خاطر دست یابند و پس از آن بتوانند تأثیرگذار نیز باشند.

مددکاری اجتماعی در بیمارستان ایرانیان وظایف زیر را بر عهده دارد :

  1. تشکیل جلسه مددکاری با خانواده بیماران و ارائه مشورت­ های تخصصی به آنها
  2. مصاحبه با بیماران و ارائه راهکارهایی برای ادامه درمان بعد از ترخیص از بیمارستان
  3. تهیه گزارش مددکاری برای بیماران طبق دستور پزشک معالج
اخبار سایت