روانشناسی بالینی

  1. مصاحبه روانشناختی بیماران سرپایی (انجام امور مربوط به درمانگاه)
  2. ارزیابی روانشناختی بیماران بستری
  3. انجام آزمون های تشخیصی طبق دستور روانپزشک
  4. تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به بیمه
  5. رواندرمانی بیماران بستری (طبق تجویز روانپزشک)
  6. مشاوره یا روان­درمانی با خانواده (Family thrapy ) برای خانواده ­های بیماران بستری طبق تجویز روانپزشک
  7. هماهنگی جلسات مشاوره و تست با روانشناس
  8. برگزاری جلسات آموزشی با موضوعات تخصصی روانشناسی
  9. شرکت منظم در کلاس های آموزشی بیمارستان
  10. آموزش به خانواده بیماران در جهت نحوه پیگیری درمان و چگونگی رفتار با بیماران روانی (Psycho education)
اخبار سایت