آزمایشگاه

مسئول واحد: دکتر محمد حسین صادقی

مدارک تحصیلی:‌ دکترای علوم آزمایشگاهی

سابقه کار در بیمارستان: ۱۵ سال

آزمایشگاه بیمارستان ایرانیان دارای بخش­ های بیوشیمی، خون­ شناسی، ایمنی ­شناسی، هورمن­ شناسی، انگل ­شناسی، میکروب­ شناسی و قارچ ­شناسی می­ باشد. آزمایشگاه مجهز به دستگاه­ های اتوانالایزر، سل کانتر، الایزاریدر و دستگاه وایداس می­ باشد. در این آزمایشگاه چکاپ سالیانه، آزمایشات استخدامی و آزمایشات بهداشتی مهد کودک و ادواری، آزمایش بیلی ردبین نوزاد بدون رگ­ گیری و آزمایشات پیش از ازدواج انجام می ­شود.

ساعات کاری آزمایشگاه از ساعت ۷ صبح تا ۲۰ شب روزانه و از ساعت ۲۰ به بعد آزمایشگاه آنکال می­ باشد. (طی برنامه مشخص) برنامه آزمایشگاه در ایام تعطیل دایر می باشد. 

شماره تماس آزمایشگاه: ۴۴۷۰۴۷۰۱ داخلی ۲۰۹

شماره فکس: ۴۴۷۰۴۷۰۱

 

فهرست آزمایشاتی که در آزمایشگاه  بیمارستان ایرانیان انجام می شود:

آزمایشات بخش بیوشیمی :

FBSSGPTCALCIUMUr.pro 24h
CHOLESTROLALKPHOSUr.cr 24h
TRIGLYCERIDESCPKNAUr.ca 24h
HDLCPK-MBKUr.urea24h
LDHTROPONINLiUr.Na24h
URIC ACIDBILLIROBINT-DTOTAL PROTEINHBA1C
PHOSUREATIBCIndirect.coombs
SGOTCREATININEIRON 

(بقیه آزمایشات درخواستی بیوشیمی به آزمایشگاه طرف قرارداد با رعایت اصول نقل و انتقال  فرستاده می شود.)

آزمایشات بخش هماتولوژی :

CBC
ESR
PT-PTT
RETIC
CT-BT
B.G

(بقیه آزمایشات درخواستی هماتولوژی به آزمایشگاه طرف قرارداد با رعایت اصول نقل و انتقال  فرستاده می شود.)

آزمایشات  بخش سرولوژی:

WrightP.P.D
۲MERPR
WIDALASO
CRPCoombs wright
RF 

(بقیه آزمایشات درخواستی سرولوژی به آزمایشگاه طرف قرارداد با رعایت اصول نقل و انتقال  فرستاده می شود.)

آزمایشات بخش هورمون شناسی :

T3FSHFERETINBETA-HCG
T4T4LHVIT D3h.pylori
T3UPTESTESTRONPSA 
TSHPROLACTINFREE PSA 

(بقیه آزمایشات درخواستی هورمن شناسی به آزمایشگاه طرف قرارداد با رعایت اصول نقل و انتقال  فرستاده می شود.)

آزمایشات ایمنولوژی :

HBS Ag
HCV
HIV
HBS.AB

(بقیه آزمایشات درخواستی ایمنولوژی به آزمایشگاه طرف قرارداد با رعایت اصول نقل و انتقال  فرستاده می شود.)

آزمایشات بخش آنالیز ادرار و میکروب شناسی :

U/A-U/Cکشت حلق
کشت خون(B/C)Semen-کامل و کشت
اسکاچ تستStoolو S/C(کشت )

(بقیه آزمایشات درخواستی بخش آنالیز ادرار و میکروب شناسی به آزمایشگاه طرف قرارداد با رعایت اصول نقل و انتقال فرستاده می شود.)

 

 

اخبار سایت