روانپزشکان آنکال

برنامه حضور پزشکان روانپزشکان انکال در دی ماه ۹۷

روزتاریخمتخصص آنکال روانپزشک
شنبه ۱/۱۰/۹۷دکتر عبدی
یکشنبه۲/۱۰/۹۷دکتر میلانی فر
دوشنبه۳/۱۰/۹۷دکتر جشنانی
سه شنبه۴/۱۰/۹۷دکتر خسروانی
چهارشنبه۵/۱۰/۹۷دکتر عبدی
پنجشنبه۶/۱۰/۹۷دکتر میلانی فر
جمعه۷/۱۰/۹۷دکتر ایزدی
شنبه ۸/۱۰/۹۷دکتر میلانی فر
یکشنبه۹/۱۰/۹۷دکتر عبدی
دوشنبه۱۰/۱۰/۹۷دکتر جشنانی
سه شنبه۱۱/۱۰/۹۷دکتر عظیمی
چهارشنبه۱۲/۱۰/۹۷دکتر میلانی فر
پنجشنبه۱۳/۱۰/۹۷دکتر عبدی
جمعه۱۴/۱۰/۹۷دکتر ایزدی
شنبه ۱۵/۱۰/۹۷دکتر عبدی
یکشنبه۱۶/۱۰/۹۷دکتر میلانی فر
دوشنبه۱۷/۱۰/۹۷دکتر جشنانی
سه شنبه۱۸/۱۰/۹۷دکتر خسروانی
چهارشنبه۱۹/۱۰/۹۷دکتر جشنانی
پنجشنبه۲۰/۱۰/۹۷دکتر عبدی
جمعه۲۱/۱۰/۹۷دکتر ایزدی
شنبه ۲۲/۱۰/۹۷دکتر میلانی فر
یکشنبه۲۳/۱۰/۹۷دکتر عبدی
دوشنبه۲۴/۱۰/۹۷دکتر میلانی فر
سه شنبه۲۵/۱۰/۹۷دکتر وحیدی
چهارشنبه۲۶/۱۰/۹۷دکتر عبدی
پنجشنبه۲۷/۱۰/۹۷دکتر عبدی
جمعه۲۸/۱۰/۹۷دکتر ایزدی
شنبه۲۹/۱۰/۹۷دکتر عبدی
یکشنبه۳۰/۱۰/۹۷دکتر عبدی
اخبار سایت