پزشکان و متخصصین آنکال

برنامه حضور پزشکان و متخصصین آنکال در دی ماه ۹۷

ایام هفته

تاریخ

پزشک مقیم

متخصص  آنکال بیهوشی

متخصص آنکال قلب

متخصص آنکال داخلی

شنبه

۱/۱۰/۹۷

دکتر نبی ئیان

دکتر گلستانی

دکتر موثقی

دکتر میرمحمد

یکشنبه

۲/۱۰/۹۷

دکتر جشنانی

دکتر گلستانی

دکتر کاظمی

دکتر میرمحمد

دوشنبه

۳/۱۰/۹۷

دکتر حضرتی زاده

دکتر گلستانی

دکتر موثقی

دکتر شفیعی

سه شنبه

۴/۱۰/۹۷

دکتر نبی ئیان

دکتر متولیان

دکتر موثقی

دکتر میرمحمد

چهارشنبه

۵/۱۰/۹۷

دکتر جشنانی

دکتر گلستانی

دکتر موثقی

دکتر شفیعی

پنجشنبه

۶/۱۰/۹۷

دکتر حضرتی زاده

دکتر گلستانی

دکتر موثقی

دکتر شفیعی

جمعه

۷/۱۰/۹۷

دکتر نبی ئیان

دکتر گلستانی

دکتر موثقی

دکتر شفیعی

شنبه

۸/۱۰/۹۷

دکتر جشنانی

دکتر گلستانی

دکتر موثقی

دکتر میرمحمد

یکشنبه

۹/۱۰/۹۷

دکتر حضرتی زاده

دکتر گلستانی

دکتر کاظمی

دکتر میرمحمد

دوشنبه

۱۰/۱۰/۹۷

دکتر نبی ئیان

دکتر گلستانی

دکتر موثقی

دکتر شفیعی

سه شنبه

۱۱/۱۰/۹۷

دکتر جشنانی

دکتر متولیان

دکتر موثقی

دکتر میرمحمد

چهارشنبه

۱۲/۱۰/۹۷

دکتر حضرتی زاده

دکتر گلستانی

دکتر موثقی

دکتر شفیعی

پنجشنبه

۱۳/۱۰/۹۷

دکتر نبی ئیان

دکتر گلستانی

دکتر موثقی

دکتر شفیعی

جمعه

۱۴/۱۰/۹۷

دکتر جشنانی

دکتر متولیان

دکتر موثقی

دکتر شفیعی

شنبه

۱۵/۱۰/۹۷

دکتر حضرتی زاده

دکتر گلستانی

دکتر موثقی

دکتر میرمحمد

یکشنبه

۱۶/۱۰/۹۷

دکتر نبی ئیان

دکتر گلستانی

دکتر کاظمی

دکتر میرمحمد

دوشنبه

۱۷/۱۰/۹۷

دکتر جشنانی

دکتر گلستانی

دکتر موثقی

دکتر شفیعی

سه شنبه

۱۸/۱۰/۹۷

دکتر حضرتی زاده

دکتر متولیان

دکتر موثقی

دکتر میرمحمد

چهارشنبه

۱۹/۱۰/۹۷

دکتر نبی ئیان

دکتر گلستانی

دکتر موثقی

دکتر شفیعی

پنجشنبه

۲۰/۱۰/۹۷

دکتر جشنانی

دکتر گلستانی

دکتر موثقی

دکتر شفیعی

جمعه

۲۱/۱۰/۹۷

دکتر حضرتی زاده

دکتر متولیان

دکتر موثقی

دکتر شفیعی

شنبه

۲۲/۱۰/۹۷

دکتر نبی ئیان

دکتر گلستانی

دکتر موثقی

دکتر میرمحمد

یکشنبه

۲۳/۱۰/۹۷

دکتر جشنانی

دکتر گلستانی

دکتر کاظمی

دکتر میرمحمد

دوشنبه

۲۴/۱۰/۹۷

دکتر حضرتی زاده

دکتر گلستانی

دکتر موثقی

دکتر شفیعی

سه شنبه

۲۵/۱۰/۹۷

دکتر نبی ئیان

دکتر متولیان

دکتر موثقی

دکتر میرمحمد

چهارشنبه

۲۶/۱۰/۹۷

دکتر جشنانی

دکتر گلستانی

دکتر موثقی

دکتر شفیعی

پنجشنبه

۲۷/۱۰/۹۷

دکتر حضرتی زاده

دکتر گلستانی

دکتر موثقی

دکتر شفیعی

جمعه

۲۸/۱۰/۹۷

دکتر نبی ئیان

دکتر گلستانی

دکتر موثقی

دکتر شفیعی

شنبه

۲۹/۱۰/۹۷

دکتر جشنانی

دکتر گلستانی

دکتر موثقی

دکتر میرمحمد

یکشنبه

۳۰/۱۰/۹۷

دکتر حضرتی زاده

دکتر گلستانی

دکتر کاظمی

دکتر میرمحمد

اخبار سایت