معرفی مسئول فنی

مسئول فنی

آقای دکتر سیروس ایزدی یزدی

تخصص: متخصص روانپزشکی

رتبه علمی: پروفسور

شماره تماس: داخلی ۲۳۱

محل استقراء: ساختمان اصلی، طبقه اول، دفتر ریاست

 

اخبار سایت