معرفی مدیریت

مدیریت

خانم ساناز اشرفی

تخصص: کارشناس ارشد حقوق

شماره تماس: داخلی ۲۵۶

محل استقراء: ساختمان اصلی، طبقه اول،‌ دفتر مدیریت

j