FA | EN
if (Model != null) {

سیاست های اصلی بیمارستان

رديف

حيطه

عناوین سياست اصلی

سياست هاي بالادستي

ذينفعان كليدي

1

ايمني بيمار

توجه و تمركز بيمارستان بر حفظ و ارتقاي ايمني بيمار و كاركنان مي باشد

استانداردهاي ايمني

بيماران، همراهان و كاركنان

 

2

حقوق گيرندگان خدمت

نهادینه کردن فرهنگ رعایت حقوق گیرندگان خدمت در راستای افزایش رضایتمندی مراجعین و ارتقای ایمنی بیماران و کارکنان

منشور حقوق بيمار

 

بيماران، همراهان و كاركنان

 

رسيدگي به شكايات بيماران و همراهان

 

3

 

كنترل عفونت

پیاده سازی نظام مدیریت و کنترل عفونت های بیمارستانی و فراهم سازی اقدامات و امکانات پیشگیرانه و تمهیدات لازم در بيمارستان ايرانيان رعايت شستن دست در پنج موقعيت ، جزء اصول و ارزش های موازین بهداشتی در نظر گرفته شده است و كاركنان در اين زمينه آموزشهاي لازم را مي بينند .

استاندارهاي ايمني

استانداردهاي اعتبار بخشي

بيماران، همراهان و كاركنان

4

بهداشت محیط

کاهش مصرف کاغذ( پسماند های خشک )  در بیمارستان و سیستمی کردن چک لیست ها و فرم ها

استانداردهای اعتبار بخشی

بیمارستان ، کارکنان

 

5

ارتقاي سلامت

بيمارستان علاوه بر تلاش در دستيابي به اصول ماموريتي خود ، به سلامت بيماران و  كاركنان نيز اهتمام داشته و تلاش خود را جهت انجام فعاليت هاي آموزش سلامت به بيماران و كاركنان ادامه  مي دهد .

بيماران ، همراهان ، كاركنان

بيماران، همراهان و  كاركنان

6

مدیریت خطا و خطر

تلاش برای مدیریت خطاهای درمانی و مراقبتی در جهت افزایش همکاری پزشکان و کارکنان در زمینه ی گزارش خطا و انجام اقدامات پیشگیرانه خطا و اجتناب از رخداد وقایع ناخواسته

مبتنی بر سیاست های بالادستی ، مدیریت خطا و خطر

کلیه ی کارکنان و پزشکان و بیماران

 

فهرست دريافت كنندگان

 1. معاون درمان
 2. مديرپرستاري
 3. مسئول بهبود كيفيت
 4. سوپروايزر ها
 5. سرپرستاران وپرسنل پرستاري

مقدمه

آموزش خود مراقبتی به بیمار و خانواده نقش مهمی را در ارتقاء توانایی افراد جهت توانمندسازی افراد در مراقبت از خود و ارتقاء کیفیت زندگی آنها ایفا میکند.

بستری شدن در بیمارستان و حضور در یک محیط جدید و ناآشنا از یکسو و انجام انواع تکنیک ها و روش های درمانی متفاوت از سوی دیگر منجر به ایجاد اضطراب و نگرانی در بیماران میشود.

آموزش به بیمار جزو نیازهای اساسی بیماران بوده و عوامل متعددی از جمله ارتقاء سلامتی،تقدم پیشگیری بر درمان،اقامت کوتاه تر در بیمارستان خروج زودتر از تخت،گذراندن دوره نقاهت در منزل،افزایش موارد ناتوانی و معلولیت ها،افزایش سالمندان و افزایش بیماری های مزمن،ضرورت آموزش به مددجو را نمایان می سازد.بیمار باید در زمینه تشخیص بیماری،درمان دارویی،عمل جراحی و مزایا و معایب آن آگاهی داشته و داشتن اطلاعاتت کامل از سیر بیماری و درمان،جزو مهم ترین حقوق مددجویان بوده و این اطلاعات باید براساس نیازهای فردی و موقعیت خاص بیماران طراحی و اجرا شود تا بتواند باعث ایجاد تغییرات مطلوب رفتاری گردد.

آموزش مناسب و موثر به بیماران در رابطه با موارد فوق میتواند علاوه بر آگاه کردن بیمار در تمام زمینه ها،نقش موثری در کاهش اضطراب آنها نیز داشته باشد.

سیاست های آموزشی بیماران و همراهان

آموزش به بیمار مجموعه تجربیاتی است که برای بیمار فراهم می شود تا تاثيری مثبت برآگاهی،عملکرد و نگرش او در مراقبت از خود داشته باشد.امروزه آموزش به بیمار نه تنها یک مهارت بلکه یک مسئولیت است و جزو نیازهای اساسی بیماران و از مهمترین حقوق آنها محسوب می شود.

 

در واقع سعی ما در آموزش به بیماران این است که مدجويان آنچه را باید انجام دهند اما نمیدانستند چگونه انجام دهند را بیاموزیم.ما به آنها کمک می کنیم مهارت ها و تواناییهای خود را شناسایی کنند و از افرادی که میتوانند آنها را در اعتلای سطح سلامت یاری کنند بهره گیرند.

این آموزش ها براساس نیازهای فردی و موقعیت خاص بیمار طراحی و اجرا می شود تا تغییرات مطلوب رفتاری را ایجاد کند.

هدف کلی

 1. توانمند سازی بیماران جهت برنامه های خود مراقبتی به منظور ارتقاء سلامت

اهداف اختصاصی

 1. ارتقاء رضایت مددجو از خدمات درمان
 2. بهبود کیفیت زندگی بیمار
 3. کاهش بروز عوارض
 4. افزایش توانمندی در برنامه خود مراقبتی
 5. کاهش آسیب های روانی و نگرانی مددجو
 6. کاهش هزینه های بیمارستانی

تعریف آموزش به بیمار:patient education

آموزش به بیمار فرایندی است بیمار محور مبتنی بر نیازهای ابراز شده توسط پزشک و بیمار و پرستار برای کمک به بیمار جهت تصمیم گیری مشارکتی و آگاهانه در مورد بیماری که برای کنترل و کنار آمدن هرچه بهتر با بیماری اجرا می گردد.

واحد آموزش به بیمار

واحد آموزش به بیمار و خانواده در بیمارستان با مسئولیت ریاست بیمارستان زیر مجموعه واحد آموزش بیمارستان تحت نظارت دفتر پرستاری خدمات خود را ارائه می نماید.امکانات ارائه آموزشی به مددجو را در بدو ورود ،حین بستری ،ترخيص و پس از ترخیص دارا می باشد.

مشخصات فیزیکی و تجهیزات واحد آموزش به بیمار

واحد آموزش به بیمار در دفتر پرستاری در طبقه سوم بیمارستان فعالیت می نماید.

تجهیزات واحد آموزش به بیمار

 1. میز و صندلی و تلفن
 2. کامپیوتر متصل به اینترنت
 3. فرم های آموزش به بیمار
 4. فیلم های آموزشی ،پمفلت ،پوستروبروشور...
 5. چک لیست ارزیابی اثر بخش آموزش و رضایتمندی بیماران
 6. دفتر ثبت بیماران ترخیص( (follow up

نیروی انسانی

 1. سوپروایزر آموزش به بیمار توسط ریاست بیمارستان به پیشنهاد مدیر پرستاری تعیین میشود
 2. مسئول آموزش به بیمار در بخش های بالینی توسط مدیر پرستاری تعیین میشود
 3. تیمی متشکل از ریئس بخش-سرپرستار-سوپروایزر آموزشی-مسئول آموزش به بیمار بعنوان کار گروهی آموزشی به بیمار تعیین می گردند.نماینده های از کارشناسان (روانشناسی،مددکار،تغذیه...)بصورت مهمان در جلسات کار گروه شرکت میکنند.
 4. جلسات کار گروه آموزشی بصورت هرسه ماه یکبار برگزار میگردد.
 5. و موارد زیر در این کار گروه مورد بررسی قرار میگیرد.
 6. نیاز سنجی آموزشی
 7. اولویت بندی نیازهای آموزشی
 8. مشارکت در برنامه ریزی آموزشی(شامل محتوای آموزشی،روش های آموزشی امکانات مورد نیاز و...)براساس اولویت های مشخص شده.
 9. بررسی شاخص اثر بخشي آموزش به بیمار
 10. ارائه اقدامات اصلاحی در جهت بهبود شاخص

دستورالعمل اجرايي

 1. حداقل های موارد آموزشی مورد نیاز بیماران توسط پزشک ، توسط ریاست بیمارستان به پزشکان ابلاغ می شود.
 2. پزشک موظف است حداقل های موارد آموزشی مورد نیاز بیماران(اطلاعات قابل فهم درباره بیماری و نحوه درمان ،مراحل و طول احتمالی درمان و درمان های جایگزین،عوارض درمان یا عدم درمان، پیش آگهی بیماری،داروهای مصرفی و عوارض احتمالی،تغذیه و رژیم درمانی،خودمراقبتی و بازتوانی)در زمان بستری به بیماران آموزش داده و در پرونده ثبت نماید.
 3. پزشک موظف است در زمان ترخیص آموزش های لازم را در خصوص میزان،مدت زمان و نحوه صحیح مصرف دارو،تغذیه مراقبتهای لازم در منزل-زمان مراجعه بعدی به پزشک را به صورت شفاهی و قابل درک به بیمار ارائه داده و به صورت کتبی نیز در فرم آموزش به بیمار ثبت نموده و به بیمار تحویل دهد.
 4. حداقل هاي  آموزش چهره به چهره بیماران توسط پرستار براساس زمان ارائه آموزش(بدو ورود،حین بستری و زمان ترخیص)به بخش ها ابلاغ میشود.
 5. برنامه آموزش گروهی بیماران(حین بستری)به تفکیک موضوع و فرد آموزش دهنده براساس نیاز آموزشی هر بخش توسط كارگروه تعيين وتوسط رابط آموزش به بيماربرنامه ريزي و در بخش اجرا میگردد.
 6. پرستار موظف است آموزشهای بدو ورود را براساس موارد ابلاغی به بخش ها انجام دهد و در گزارش بدو ورود بیمار ثبت نماید.
 7. پرستار موظف است در ارزیابی اولیه،نیازهای آموزش خود مراقبتی بیمار را شناسایی کرده و در فرم ارزیابی اولیه،کاردکس ثبت نماید.
 8. پرستار موظف است آموزش های حین بستری را براساس نیاز سنجی انجام شده در ارزیابی اولیه به روش چهره به چهره به بیمار ارائه دهد و پمفلت خودمراقبتی مربوطه درمورد بیماری جسمی یازمینه ای یاروانپزشکی رابه بیمار ارائه دهد ودر گزارش پرستاری باذکر کد پمفلت ثبت نماید.
 9. پرستار موظف است آموزش خودمراقبتی درزمینه بیماری اصلی شامل علائم بیماری –سیر درمان-داروها (نام ،دوز،زمان مصرف )-عوارض دارویی –روش برخورد باعوارض رابه شکل ساده وقابل درک به بیمار آموزش دهد ودرگزارش پرستاری ثبت نماید.
 10. پرستار /مسئول آموزش به بیمار /کارشناس تغذیه /مددکار /روانشناس موظف هستند آموزش های گروهی رابراساس برنامه آموزشی ابلاغی به بخش انجام داده ودرفرم های مربوط به آموزش گروهی موجود دربخش ثبت نمایند.
 11. پرستار ترخیص کننده آموزش های زمان ترخیص راطبق موارد ابلاغی زمان ترخیص (ترخیص ایمن)انجام داده پمفلت آموزش زمان ترخیص راطبق سیاست آموزشی بیمارستان دراختیار بیماران قراردهد وفرم آموزش به بیمار را تکمیل کرده دراختیار همراه یا خود بیمار قرار دهد و در گزارش پرستاری ثبت نماید.
 12. هنگام ترخيص نام بيمارجهت follow up دردفتر مربوطه جهت پيگيري آموزش بعد ازترخيص ثبت ميشود.
 1. مسئول آموزش به بيمارموظف هستن بعداز سه الي پنج روز پس ازترخيص بابيمارياخانواده وي تماس گرفته وروند درمان بيماري راپيگيري نمايند. ودرصورت نياز اين پيگيري به مدت سه ماه ادامه مي يابد.

ارزشیابی و بازنگری

 1. اثر بخشی آموزش به بیمار بر اساس چك ليست  ابلاغی به تفکیک هر بخش به صورت ماهانه(حداقل 5 چک لیست در هر بخش)كنترل می گردد.
 2. براساس ارزیابی چك ليست اثربخشی آموزش به بیمار توسط سوپروايزر آموزش به بیمار شاخص به صورت فصلی محاسبه میگردد.
 3. نتایج حاصل از اثربخشی آموزشی توسط سوپروايزر آموزش به بیمار به صورت فصلی محاسبه وتحليل وبررسي میگردد.
 4. نتایج تحليل  توسط سوپروايزر آموزش به بیمار به مدیر پرستاری گزارش می گردد.
 5. مدیرپرستاری باهماهنگی سوپروایزرآموزشی ، آموزش به بیمار پس از تجزیه وتحلیل شاخص ها نتایج را درکمیته مدیریت اجرایی مطرح تادرصورت نيازتصمیم گیری های لازم درخصوص ارتقاء شاخص انجام گیرد .

فهرست دريافت كنندگان

 1. معاون درمان
 2. مديرپرستاري
 3. مسئول بهبود كيفيت
 4. سوپروايزر ها
 5. سرپرستاران وپرسنل پرستاري

سياست هاي آموزشي كاركنان

بيمارستان تخصصي روانپزشكي ايرانيان با توجه به الزامات اعتبار بخشي با هدف ارتقا سطح ارائه خدمات درماني به بيماران ، ارتقا مستمر دانش ، مهارت و عملكرد كاركنان و كاهش خطاها سياست آموزشي كاركنان را در حيطه پرسنل جديد الورود و پرسنل شاغل در چهار مرحله نياز سنجي آموزشي / الويت بندي برنامه هاي آموزشي / تعيين شيوه هاي آموزشي و اجرا / ارزيابي را در سال1400 اجرا مي نمايد .

-آموزش پرسنل جديد الورود

بعد از شروع به كار پرسنل جديد الورود و ارزيابي صلاحيت اوليه توسط سرپرستار يا پرستار خبره بخش و مشخص شدن نياز هاي آموزشي به واحد آموزش معرفي مي گردد . بنا به نياز آموزشي اعلام شده به واحد مربوطه جهت تكميل آموزشها معرفي ميشود . و بعد از آموزش ، ارزيابي انجام و قبل از معرفي به كميته استخدام در آزمون بدو ورود شركت مي نمايد و در صورت كسب امتياز لازم به كميته استخدام معرفي مي گردد .

-آموزش پرسنل شاغل

1-نياز سنجي آموزشي كاركنان

نظر به اينكه اساسي ترين گام در تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي ، اجراي صحيح فرايند نياز سنجي مي باشد . نياز سنجي كاركنان پرستاري بر مبناي برنامه توسعه فردي اعلام شده توسط پرستار و سرپرستار و همچنين بر اساس سياستهاي كلان آموزشي درراستاي ايمني بيمار،استانداردهاي اعتباربخشي،منشورحقوق بيماردرقالب موضوعات زير الويت بندي ميشود.

2-الويت بندي برنامه هاي آموزش

* الويت مهارت هاي ارتباطي :  1- اصول ارتباط با بيمار و مراجعين 2- مديريت استرس 3-رعايت حقوق گيرندگان خدمت و منشور حقوق بيمار ...

* الويت مهارت هاي حرفه اي عمومي

1- احيا قلبي ريوي پايه 2-كنترل عفونت3 -بهداشت محيط4 -ايمني بيمار5- ADR6-پيشگيري ومراقبت اززخم 7-ارزيابي اوليه بيمار8 -گزارش پرستاري،قوانين ومقررات حرفه اي درپرستاري...9-آموزش تغذیه دربیماریهای غیر واگیر دار

* اولويت مهارت هاي تخصصي

  1- احيا قلبي ريوي پيشرفته  2- ترياژ بيمارستاني  3- كار با ونتيلاتور ومانيتورينگ قلبي

4- بيماري هاي روانپزشكي  5- داروهاي روانپزشكي  6- فوريت هاي روانپزشكي  ...

3- تعيين شيوه هاي آموزشي

آموزش درون بخشي ، آموزش چهره به چهره ، برگزاري دوره هاي آموزشي درون سازماني ، معرفي پرسنل جهت شركت در دوره هاي برون سازماني ، سمينار ، كنفرانس ها و وبينار

آموزش هاي درون بخشي و چهره به چهره توسط سرپرستار هر بخش با همكاري رابط آموزش بخش بر اساس نياز بخش مربوطه برنامه ريزي و اجرا و ارزيابي ميشود . وگزارش عملكرد به واحد آموزش داده شود

-ارزيابي برگزاري دوره هاي آموزشي

بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزشي براساس الگوي ارزشيابي كرك پاتريك در چهار سطح واكنش ،يادگيري ،‌رفتاري و عملكردي انجام ميشود .

دفتر پرستاري – واحد آموزش

سياست واحد ایمنی دربیمارستان ایرانیان  

بيمارستان تخصصي روانپزشكي ايرانيان با شعار  "بیمارستان ما دوستدار ایمنی بیمار است " سعی در  ارتقاء ایمنی و کاهش خطاها دارد  ارائه خدمات درماني به بيماران ، ارتقا مستمر دانش ، مهارت و عملكرد كاركنان و كاهش خطاها سياست اصلی بیمارستان و ایمنی بیمار می باشد که به منظور رسیدن به این هدف برنامه های زیر را در نظر دارد .

 • بازدیدهای مدیریتی

در بازدیدهای مدیریتی که با مدیران ارشد انجام می گیرد افراد شرکت کننده دراین راند مدیران ارشد با معرفی خود به پرسنل هدف خود را از بازدید عنوان می کنند که هدف از بازدید بخش ها و واحدهای مختلف شنیدن مشکلات از زبان کارکنان می باشد همچنین از پیشنهادات پرسنل به منظور ارتقاء  ایمنی بیماران و رضایت حقوق گیرندگان خدمت استفاده می شود

 • بازدید میدانی  

در بازدید میدانی سوپروایزر آموزشی ، کارشناس بهداشت محیط ، مسئول بهداشت حرفه ای  و مسئول بهبود کیفیت کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار را همراهی می کنند هر کدام از مسئولین با چک لیست هایی که دارند آموزش های لازم را برای  رسیدن به ایمنی بیمار به کارکنان می دهند .

 • گزارش دهی خطا

فرهنگ سازی ایمنی بیمار و گزارش دهی خطا یکی دیگر از اهداف اصلی می باشد که این گزارش دهی و تحلیل ریشه ای خطا باعث می شود که از خطا های پیش آمده درس گرفته و از تکرار خطا پیشگیری شود و همچنین گزارش خطا دارویی ورسیدگی به آن یکی از اساسی ترین اصول است که آسیبی به بیمار از نظر روحی ، جسمی ، و مالی متحمل مددجو نشود .

واحد ايمني بيمارستان روانپزشكي ايرانيان

فروردین 1400