روانپزشکان آنکال

 

روز تاریخ متخصص آنکال روانپزشک
شنبه ۱/۱۰/۹۷ دکتر عبدی
یکشنبه ۲/۱۰/۹۷ دکتر میلانی فر
دوشنبه ۳/۱۰/۹۷ دکتر جشنانی
سه شنبه ۴/۱۰/۹۷ دکتر خسروانی
چهارشنبه ۵/۱۰/۹۷ دکتر عبدی
پنجشنبه ۶/۱۰/۹۷ دکتر میلانی فر
جمعه ۷/۱۰/۹۷ دکتر ایزدی
شنبه ۸/۱۰/۹۷ دکتر میلانی فر
یکشنبه ۹/۱۰/۹۷ دکتر عبدی
دوشنبه ۱۰/۱۰/۹۷ دکتر جشنانی
سه شنبه ۱۱/۱۰/۹۷ دکتر عظیمی
چهارشنبه ۱۲/۱۰/۹۷ دکتر میلانی فر
پنجشنبه ۱۳/۱۰/۹۷ دکتر عبدی
جمعه ۱۴/۱۰/۹۷ دکتر ایزدی
شنبه ۱۵/۱۰/۹۷ دکتر عبدی
یکشنبه ۱۶/۱۰/۹۷ دکتر میلانی فر
دوشنبه ۱۷/۱۰/۹۷ دکتر جشنانی
سه شنبه ۱۸/۱۰/۹۷ دکتر خسروانی
چهارشنبه ۱۹/۱۰/۹۷ دکتر جشنانی
پنجشنبه ۲۰/۱۰/۹۷ دکتر عبدی
جمعه ۲۱/۱۰/۹۷ دکتر ایزدی
شنبه ۲۲/۱۰/۹۷ دکتر میلانی فر
یکشنبه ۲۳/۱۰/۹۷ دکتر عبدی
دوشنبه ۲۴/۱۰/۹۷ دکتر میلانی فر
سه شنبه ۲۵/۱۰/۹۷ دکتر وحیدی
چهارشنبه ۲۶/۱۰/۹۷ دکتر عبدی
پنجشنبه ۲۷/۱۰/۹۷ دکتر عبدی
جمعه ۲۸/۱۰/۹۷ دکتر ایزدی
شنبه ۲۹/۱۰/۹۷ دکتر عبدی
یکشنبه ۳۰/۱۰/۹۷ دکتر عبدی