معرفی مسئول فنی

مسئول فنی

آقای دکتر حضرتی

تخصص: متخصص روانپزشکی

شماره تماس: داخلی ۲۳۱

محل استقراء: ساختمان اصلی، طبقه اول، دفتر ریاست