بخش 4 جانبازان

بخش جانبازان ۴

رئیس بخش: دکتر ابوالفضل خسروانی

سرپرستار بخش: آقای علی نصرالهی

تعداد تخت ها: ۲۷ تخت( ۲۵ + ۲ اکسترا)

تعداد پرسنل: ۱۴ نفر پرسنل ( ۹ نفر پرسنل، ۱ نفر منشی، ۴ نفر خدمات)

 

j