بخش ۳ جانبازان

بخش جانبازان ۳

رئیس بخش: دکتر محمد حسین قاسمی

سرپرستار بخش: آقای علی خورسند

تعداد تخت ها: ۴۳ تخت( ۴۰ + ۳ اکسترا)

تعداد پرسنل: ۱۶ نفر پرسنل ( ۱۲ نفر پرسنل، ۱ نفر منشی، ۳ نفر خدمات)

شماره تماس: داخلی ۲۴۹

j