معرفی ریاست

ریاست بیمارستان

 

آقای دکتر گلستانی

تخصص: متخصص روانپزشکی

رتبه علمی: پروفسور

شماره تماس: داخلی ۲۳۱

محل استقراء: ساختمان اصلی، طبقه اول، دفتر ریاست