FA | EN
if (Model != null) {

مسئول واحد: گلناز خسروي

سمت: مسئول الکتروآنسفالوگرام

سابقه کار در بیمارستان: 2 سال

شماره تماس: 128

الکتروآنسفالوگرافی اساسی ترین و به عبارت دیگر تنها وسیله­ ای است که به کمک آن می­توان چگونگی عملکرد سلول های  مغزی را توسط ثبت فعالیت­ های الکتریکی مغز که نتیجه فعل و انفعالات بیوشیمیائی نورون­ ها و ارتیاط ­های بسیار بغرنج و پیچیده بین آنها می­ باشد، بررسی کرد. مهمترین نکته­ ای که در جریان این آزمایش مطرح است، نخست مهارت تکنسین می­ باشد که بتواند تراسه EEG  را با کمتری آرتیفکت تهیه نماید و دومین مسئله شناخت آرتیفکت ­ها و تمیز آنها از امواج نابهنجاری که می­ تواند مبین وجود ضایعه ­ای فضاگیر یا اختلالی صرعی شکل باشد، می­ باشد. انجام آزمایش EEG در بالین روانپزشکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا بسیار مشاهده شده است که اختلالات خلقی و رفتاری در واقع تظاهر بالینی نابهنجاری فعالیت بیوالکتریک مغزی می باشد. معلوم نیست که بوعلی سینا چگونه پی برده است که بین مالیخولیا و بیماری صرع ارتباطی وجود دارد. بطوریکه در حال حاضر بسیاری از اختلال­ های خلقی، وسواسی، اضطرابی و اختلال­ های رفتاری می­ تواند ناشی از نابهنجاری فعالیت بیو الکتریک مغزی باشد.